หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 3คณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง  29 ตุลาคม 2562

 

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

          คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)

         คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ราย ดังนี้

 1. นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ไปดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา แคนาดา สำนักงานปลัดกระทรวง สืบแทนนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ
 2. นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมอาเซียน ให้ไปดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สำนักงานปลัดกระทรวง สืบแทนนายมานพชัย วงศ์ภักดี ซึ่งเกษียณอายุราชการ

        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ. (สำนักนายกรัฐมนตรี)

            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอแต่งตั้ง นางศรีสมร กสิศิลป์ ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

การแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ กปร. (สำนักงาน กปร.)

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน กปร. เสนอแต่งตั้ง นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ กปร. สำนักงาน กปร. ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

แต่งตั้งกรรมการ (ผู้แทนกองทัพอากาศและผู้ทรงคุณวุฒิ) ในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งกรรมการ (ผู้แทนกองทัพอากาศและผู้ทรงคุณวุฒิ) ในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จำนวน 5 คน ดังนี้

 1. นาวาอากาศเอก ศักรินทร์ ไชยวาน ผู้แทนกองทัพอากาศ
 2. นางสาริณี อังศุสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารกิจการการบินพาณิชย์
 3. นายชนินทร์ แก่นหิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
 4. นางอินทิรา โภคปุณยาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรือการคลัง
 5. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการบินพลเรือน

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการบินพลเรือน จำนวน 7 คน แทนกรรมการเดิมที่ขอลาออกจากตำแหน่ง ดังนี้

 1. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
 2. นายกฤชเทพ สิมลี
 3. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
 4. นางสาริณี อังศุสิงห์
 5. นายชยธรรม์ พรหมศร
 6. นายปฐม เฉลยวาเรศ
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

         ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ ในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้ง นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ ในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

 1. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า จำนวน 5 คน แทนกรรมการเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี ดังนี้

 1. นายอิทธิพล ช้างหลำ            ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานสินค้า
 2. นายอภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านห้องปฏิบัติการ
 3. นางลัดดาวัลย์ กรรณนุช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
 4. นางภาณุมาศ สิทธิเวคิน         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
 5. นางสาวเกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมันสำปะหลัง

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

 1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายอนุชา บูรพชัยศรี ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสอบสวนคดีพิเศษ

         คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม อีก 1 ปี  (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

 

คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

         คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลฝ่ายไทย สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายขึ้นใหม่ โดยปรับเปลี่ยนชื่อของคณะกรรมการและชื่อตำแหน่งของกรรมการดังกล่าว

สาระสำคัญของเรื่อง

       ตช. รายงานว่า เนื่องจากคณะกรรมการกำกับดูแลฝ่ายไทย สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ยังมีความจำเป็นต้องคงอยู่เพื่อปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายสหรัฐอเมริกาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยขอเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการจากเดิม ‘คณะกรรมการกำกับดูแลฝ่ายไทย สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย’ เป็น ‘คณะกรรมการกำกับดูแลฝ่ายไทย

      โครงการความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย’ และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งของคณะกรรมการในลำดับที่ 9. จากเดิม งผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศง เป็น ‘อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ’ และ ในลำดับที่ 11. จากเดิม ‘ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย’ เป็น ‘ผู้อำนวยการบริหาร โครงการความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย’ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ดังนี้

     คณะกรรมการกำกับดูแลฝ่ายไทย โครงการความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

องค์ประกอบ

 1. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานกรรมการ
 2. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ                                กรรมการ
 3. ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ
 4. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  กรรมการ
 5. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ   กรรมการ
 6. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรรมการ
 7. อธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ  กรรมการ
 8. อธิบดีกรมศุลกากร                                                     กรรมการ
 9. อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรรมการ
 10. ผู้บัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ           กรรมการ
 11. ผู้อำนวยการบริหาร โครงการความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรรมการ/เลขานุการ อำนาจหน้าที่ (คงเดิม) ดังนี้
 12. กำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายร่วมกับฝ่ายสหรัฐอเมริกา
 13. ประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นๆ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 14. ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแนะบุคลากรฝ่ายไทยที่จะดำรงตำแหน่งต่างๆ ในโครงการความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 15. สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการพ.ศ. 2547 และการเบิกจ่ายอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ให้เบิกจ่ายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 29 ตุลาคม 2562

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

******************************************

โลโก้เส้นพูดเบาและรวดเร็วไลค์ 1 แชร์ 3ถูกใจ 1 คนแชร์ 1กด  L Ike - แบ่งปัน  เพจเวลา Corehoon-Powerเพื่อติดตามเคล็ดลับข่าวสารเทรนด์และ บทวิเคราะห์ดีๆอัพเดตทุกวันคัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ  

 คลิกบริจาคเว็บสนับสนุน

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!