หมวดหมู่: มติ ครม.

GVO4ร่างระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต พ.ศ. ….

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรับความเห็นของสำนักงบประมาณไปไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

สาระสำคัญของร่างระเบียบ

  1. กำหนดให้กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน โดยได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะในเดือนที่มาประชุม ในอัตราดังนี้

         1.1 ประธานกรรมการ อัตรา 6,250 บาท

        1.2 กรรมการ อัตรา 5,000 บาท

  1. การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิเบิกเบี้ยประชุมตามระเบียบนี้
  2. ให้กรรมการผู้แทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิ มีสิทธิได้รับค่าเดินทางและค่าที่พัก ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยอนุโลม โดยให้ใช้สิทธิเทียบเท่ากับข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
  3. กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งตั้ง
  4. ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ของกรรมการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบนี้
  5. วิธีการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าเดินทาง และค่าที่พัก อย่างอื่นของกรรมการซึ่งมิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
  6. การเบิกจ่ายเบี้ยประชุม ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ให้เบิกจ่ายจากสำนักงาน ป.ป.ท.
  7. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ค่าเดินทางและค่าที่พัก ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ด้วย
  8. ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 29 ตุลาคม 2562

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

******************************************

โลโก้เส้นพูดเบาและรวดเร็วไลค์ 1 แชร์ 3ถูกใจ 1 คนแชร์ 1กด  L Ike - แบ่งปัน  เพจเวลา Corehoon-Powerเพื่อติดตามเคล็ดลับข่าวสารเทรนด์และ บทวิเคราะห์ดีๆอัพเดตทุกวันคัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ  

 คลิกบริจาคเว็บสนับสนุน

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!