หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง   พ.ศ. ….

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาดำเนินการต่อไป

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

  1. กำหนดบทนิยามคำว่า “การตรวจสุขภาพ” และ “งานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง”
  2. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง โดยให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งแรก ภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน และครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่ลูกจ้างหยุดงาน 3 วันทำงานติดต่อกัน เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้าง ให้นายจ้างขอความเห็นจากแพทย์ หรือจัดให้มีการตรวจสุขภาพ ก่อนให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงาน
  3. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบันทึกผล การแจ้ง และการส่งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง อาทิ ให้นายจ้างจัดให้มีสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้าง และให้บันทึกผลการตรวจสุขภาพ นายจ้างเก็บบันทึกผลการตรวจสุขภาพไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันสิ้นสุดการจ้าง
  4. กำหนดให้กรณีที่พบความผิดปกติของลูกจ้าง หรือลูกจ้างมีอาการ หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันที และให้ส่งผลการตรวจสุขภาพต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยตามแบบและวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด
  5. กรณีลูกจ้างมีหลักฐานทางการแพทย์แสดงว่าไม่อาจทำงานในหน้าที่เดิมได้ ให้นายจ้างเปลี่ยนงานให้ตามสมควร โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง
  6. บทเฉพาะกาล กำหนดให้การดำเนินการของนายจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามกฎกระทรวงฉบับนี้

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 29 ตุลาคม 2562

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

******************************************

โลโก้เส้นพูดเบาและรวดเร็วไลค์ 1 แชร์ 3ถูกใจ 1 คนแชร์ 1กด  L Ike - แบ่งปัน  เพจเวลา Corehoon-Powerเพื่อติดตามเคล็ดลับข่าวสารเทรนด์และ บทวิเคราะห์ดีๆอัพเดตทุกวันคัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ  

 คลิกบริจาคเว็บสนับสนุน

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!