หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV11ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างจากการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม พ.ศ. ….         

       กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปในที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของบุคคล เพื่อทำการสำรวจ ตรวจสอบ หรือเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงต่าง ๆ รวมทั้งทำลายสิ่งกีดขวาง ตัดฟันต้นไม้ขุดดิน ปิดกั้นแนวเขตที่ดิน รื้อถอนสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของบุคคล หรือดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นแก่การป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมได้ โดยกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าชดเชยความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้เสียหาย ซึ่งประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้แทนจากภาคเอกชนซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ทรัพย์สินของผู้เสียหายตั้งอยู่ และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าชดเชยความเสียหาย และกำหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย โดยให้ใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 29 ตุลาคม 2562

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

******************************************

โลโก้เส้นพูดเบาและรวดเร็วไลค์ 1 แชร์ 3ถูกใจ 1 คนแชร์ 1กด  L Ike - แบ่งปัน  เพจเวลา Corehoon-Powerเพื่อติดตามเคล็ดลับข่าวสารเทรนด์และ บทวิเคราะห์ดีๆอัพเดตทุกวันคัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ  

 คลิกบริจาคเว็บสนับสนุน

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!