หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copyร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าทดแทนการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง และชดเชยความเสียหายแก่ทรัพย์สินของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างจากการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และภาวะน้ำท่วม พ.ศ. ….      

      กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าทดแทนการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง และชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของบุคคลใด ๆ เพื่อก่อสร้าง วางสิ่งของ สูบน้ำหรือระบายน้ำผ่านหรือเข้าไปในที่ดิน หรือติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม โดยกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย ซึ่งประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ที่ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของผู้เสียหายตั้งอยู่ และผู้แทนจากภาคเอกชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของผู้เสียหายตั้งอยู่ และกำหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบจ่ายค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย โดยให้ใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

  1.       ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้ำไว้ ต้องเฉลี่ยน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ พ.ศ. ….กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสั่งให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้ำไว้ ต้องเฉลี่ยน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรงและเพื่อป้องกันปัญหาการแย่งชิงน้ำในพื้นที่เขตภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง โดยกำหนดให้ในพื้นที่ที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นเขตภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอำนาจสำรวจตรวจสอบแหล่งกักเก็บน้ำ ปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำและจำนวนผู้เดือดร้อน หรือเข้าไปในที่ดินของบุคคลซึ่งกักเก็บน้ำไว้เพื่อสำรวจตรวจสอบแหล่งกักเก็บน้ำ และปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำโดยต้องดำเนินการเท่าที่จำเป็น

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 29 ตุลาคม 2562

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

******************************************

โลโก้เส้นพูดเบาและรวดเร็วไลค์ 1 แชร์ 3ถูกใจ 1 คนแชร์ 1กด  L Ike - แบ่งปัน  เพจเวลา Corehoon-Powerเพื่อติดตามเคล็ดลับข่าวสารเทรนด์และ บทวิเคราะห์ดีๆอัพเดตทุกวันคัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ  

 คลิกบริจาคเว็บสนับสนุน

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!