หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5ร่างกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 รวม 11 ฉบับ

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จำนวน 7 ฉบับ  และเห็นชอบในหลักการร่างประกาศและร่างระเบียบ จำนวน 4 ฉบับ  รวม 11 ฉบับ ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

    สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง ร่างระเบียบ และร่างประกาศ

ร่างกฎหมาย สาระสำคัญ

  1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ….             กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการ ลุ่มน้ำในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
  2.   ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. …กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยกำหนดวิธีการคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดวิธีการคัดเลือกกันเองและคุณสมบัติของผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำซึ่งถูกเสนอชื่อโดยองค์กรผู้ใช้น้ำที่ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นและมีการดำเนินการอยู่ในเขตลุ่มน้ำนั้น กำหนดวิธีการสรรหากรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดบทรองรับการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำในวาระเริ่มแรก
  3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ อันเนื่องมาจากเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ พ.ศ. ….            

      กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำและกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ อันเนื่องมาจากเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ โดยกำหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำหรือกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องยึดถือหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมในเรื่องที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดวิธีดำเนินการกรณีที่มีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ากรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำหรือกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิคนใด มีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรม และกำหนดให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ด้วยโดยอนุโลม

  1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจ และการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ รวมทั้งหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. ….กำหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจ และการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ รวมทั้งเหตุแห่งการเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 29 ตุลาคม 2562

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

******************************************

โลโก้เส้นพูดเบาและรวดเร็วไลค์ 1 แชร์ 3ถูกใจ 1 คนแชร์ 1กด  L Ike - แบ่งปัน  เพจเวลา Corehoon-Powerเพื่อติดตามเคล็ดลับข่าวสารเทรนด์และ บทวิเคราะห์ดีๆอัพเดตทุกวันคัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ  

 คลิกบริจาคเว็บสนับสนุน

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!