หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5 ขออนุมัติงบกลาง ปี 2562 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 

      เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง ปี 2562 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ

      คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง ขออนุมัติงบกลาง ปี 2562 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ แล้วมีมติอนุมัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน 261,533,200 บาท เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ของกรมชลประทาน และกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย รวมจำนวน 78 โครงการ

    โดยให้ขอทำความตกลงในรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการแก้ไขป้องกันอุทกภัยอย่างยั่งยืน ความคุ้มค่าในการดำเนินงานและประโยชน์สุงสุดของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน และสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนกันยายน 2562 และเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินโครงการต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในโอกาสแรก เพื่อรายงานถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

สาระสำคัญ

  1.     สทนช. ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากำหนดแนวทางการพิจารณาแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในระยะเร่งด่วน ดังนี้

               (1) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากอุทกภัยในพื้นที่ และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ หากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

               (2) เป็นโครงการที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที โดยให้หน่วยงานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดทำแบบรูปรายการ และประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4 ปร.5) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด และสามารถใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนกันยายน 2562

               (3) ให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการโดยพิจารณาแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการขอรับจัดสรร

               (4) กรณีพื้นที่ดำเนินการอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ อปท. มีหนังสือยืนยันความจำเป็นและความต้องของประชาชนในพื้นที่ ที่ต้องการให้ส่วนราชการที่มีภารกิจหน้าที่ นั้น ๆ สนับสนุนการดำเนินงาน

  1.       สทนช. ได้รวบรวมแผนงานโครงการและข้อคิดเห็นจากหน่วยงานตามแนวทางข้างต้น โดยมี 2 หน่วยงานที่เสนอแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ กรมชลประทาน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมวงเงินทั้งสิ้น 261.5332 ล้านบาท ส่วนกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ไม่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เสนอให้มีแผนงานโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลที่เสียหายจากอุทกภัย ซึ่งเป็นภารกิจถ่ายโอน ซึ่งต้องรอให้ระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงเพียงพอในระดับที่จะเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเข้าดำเนินการในพื้นที่ได้ นอกจากนี้ เห็นควรแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจบ่อบาดาลที่ถูกน้ำท่วมไหลลงสู่บ่อบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบ และดำเนินการตามภารกิจฯ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลยินดีให้การสนับสนุนด้านเทคนิค วิธีการและวิชาการด้านน้ำบาดาล ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการแก้ไขปัญหา

           ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 กันยายน 2562

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!