หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4ขอเสนอโครงสร้าง และอัตรากำลัง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

       คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้

  1.       อนุมัติการกำหนดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน และภารกิจของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เสนอ และให้ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจัดส่งร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำหนดโครงสร้างในเรื่องนี้ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาโดยให้รับความเห็นและข้อสังเกตของสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วยแล้วดำเนินการต่อไปได้
  2. อนุมัติกรอบอัตรากำลัง

2.1 อัตรากำลังข้าราชการ รวม 1,170 อัตรา

2.2 อัตรากำลังพนักงานราชการ รวม 73 อัตรา และให้ความเห็นชอบหน้าที่และลักษณะงานตามกรอบบัญชีอัตรากำลังของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเสนอ

ศรชล. เสนอว่า

  1.      ศรชล. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยวิธีการปฏิบัติราชการ และการบริหารงาน การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงานและหน้าที่และอำนาจของส่วนงานและอัตรากำลังให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
  2.      ดังนั้น ศรชล. จึงได้กำหนดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน และภารกิจ รวมทั้งอัตรากำลัง หน้าที่และลักษณะงานตามกรอบบัญชีอัตรากำลังของ ศรชล. เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล

  1. สำหรับอัตรากำลังประกอบด้วย

2.1 ข้าราชการ จำนวน 1,170 อัตรา ประกอบด้วย กองทัพเรือ จำนวน 652 อัตรา ตำรวจน้ำ จำนวน 47 อัตรา กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร และกรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง จำนวนหน่วยละ 45 อัตรา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 23 อัตรา และสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 268 อัตรา

2.2 พนักงานราชการ จำนวน 73 อัตรา เสนอขอจากสำนักงาน ก.พ.

     การบริหารกำลังพลของ ศรชล. ในส่วนของหน่วยงานตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนั้น จะกำหนดให้หมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าที่คราวละ 2 ปี โดยไม่กระทบกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งในสายงานปกติ และจะพิจารณากำหนดอัตราในสายงานกฎหมาย การเงิน การบัญชี สารบรรณ และธุรการ

  1.     นอกจากนี้ ในส่วนของอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ยังมีข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ควบกับหน้าที่โดยตำแหน่งอื่น จำนวน 34 ตำแหน่ง ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ ผู้บัญชาการตำรวจน้ำ อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ผู้บัญชาการกองทัพเรือ ภาค 1 ผู้บัญชาการกองทัพเรือ ภาค 2 ผู้บัญชาการกองทัพเรือ ภาค 3 และผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 22 จังหวัดชายฝั่งทะเลได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลตามนัยมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว

สาระสำคัญของเรื่อง

      กำหนดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน และภารกิจของ ศรชล. รวมทั้งอัตรากำลังหน้าที่และลักษณะงานตามกรอบบัญชีอัตรากำลังของ ศรชล. ดังนี้

  1. ศรชล. มีภารกิจหน้าที่ และโครงสร้าง ดังนี้

1.1 ภารกิจหน้าที่ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยวางแผน อำนวยการ ประสานงาน สั่งการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และรายงานคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและคณะรัฐมนตรีต่อไป

1.2 โครงสร้าง แบ่งออกเป็น 3 ส่วนงาน ดังนี้

1.2.1 ส่วนบริหาร ประกอบด้วย สำนักงานผู้บังคับบัญชา

1.2.2 ส่วนอำนวยการ ประกอบด้วย (1) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (2) กลุ่มตรวจสอบภายใน (3) สำนักบริหารกลาง (4) สำนักนโยบายและแผนความมั่นคงทางทะเล (5) สำนักปลัดบัญชี (6) สำนักสืบสวนสอบสวน และกฎหมาย (7) สำนักการฝึกและฝึกอบรม (8) ศูนย์ยุทธการ

1.2.3 ส่วนปฏิบัติการ ประกอบด้วย สำนักปฏิบัติการที่ 1 – 6 นอกจากนี้ มีหน่วยปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย (1) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 – 3 (2) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด (3) ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ

 

  1. กรอบอัตรากำลัง ประกอบด้วย อัตรากำลังข้าราชการ รวม 1,170 อัตรา และอัตรากำลังพนักงานราชการ รวม 73 อัตรา
  2. หน้าที่และลักษณะงานตามกรอบบัญชีอัตรากำลังของ ศรชล. เช่น

3.1 กำหนดให้นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศรชล. มีหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างใน ศรชล. และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลงานของทางราชการ

3.2 กำหนดให้ผู้บัญชาการทหารเรือดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ศรชล. มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการ ศรชล. ในการประสานสภาความมั่นคงแห่งชาติ บริหารงานทรัพยากร สำนักงบประมาณ สำนักกฎหมาย บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และกำหนดหลักนิยม อำนวยการให้หน่วยงานหรือส่วนราชการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร ศรชล. กำกับดูแลการปฏิบัติของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผน ประสานกับหน่วยงานภายใน ศรชล. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ และเสนอแนวทางการดำเนินงานของ ศรชล. ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

      ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 กันยายน 2562

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!