หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7ข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน เรื่อง แนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย

 

    เรื่อง ข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน เรื่อง แนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้

  1.       เห็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform : NDTP) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยให้สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

       ดำเนินการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทยให้มี ความสอดคล้องกับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กำหนด รวมทั้งสอดคล้องกับระบบบริการดิจิทัลอื่น ๆ เช่น ระบบ National Single Window ของกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) เป็นต้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมให้สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) นำความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาให้ได้ข้อยุติก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป เช่น ประเด็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการค้าดิจิทัล (Digital Trade) ระหว่างประเทศกับประเทศสมาชิกอาเซียน ประเด็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ประเด็นการดำเนินการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย ประเด็นการพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าวให้รองรับการค้าภายในประเทศในระยะต่อไป เป็นต้น

สาระสำคัญของเรื่อง

        สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform : NDTP) ตามข้อเสนอแนะจากการประชุมหารือร่วมกันของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากที่ประชุมฯ เห็นว่า ในปัจจุบันการพัฒนาด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศของ ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนยังอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน และมิได้เชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลมีการดำเนินนโยบายเชื่อมโยงข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศอยู่แล้ว

       และสามารถดำเนินการได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การจัดทำระบบ National Single Window (NSW) [คณะรัฐมนตรีมีมติ (6 ธันวาคม 2548) ให้กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดตั้งระบบ NSW] การจัดทำระบบ Doing Business Portal [คณะรัฐมนตรีมีมติ (10 ตุลาคม 2560) เห็นชอบในหลักการการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) เป็นต้น

      ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนา NDTP ที่เสนอในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประเทศไทยมีแพลตฟอร์มกลางในการเชื่อมโยงข้อมูล ด้านการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศที่มีมาตรฐานทางดิจิทัลเดียวกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะพัฒนา NDTP ให้เชื่อมต่อกับระบบ NSW ด้วย โดยให้สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าว ร่วมกับ กกร. เพื่อให้แนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มข้างต้นเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว กกร. จะศึกษาและสรรหาเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มที่สามารถตอบสนองต่อแนวคิดในภาพรวมของ NDTP รวมถึงศึกษารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมและรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ของ NDTP และประสานสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป

        ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 กันยายน 2562

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!