หมวดหมู่: กลต.

09559 กลตก.ล.ต. - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงนาม MOU สนับสนุน SMEs ภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงแหล่งทุนในตลาดทุน

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในภาคอุตสาหกรรมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งสอดคล้องภารกิจของทั้งสองหน่วยงานในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรม SMEs ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น

          นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินในตลาดทุน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความพร้อมในด้านเงินทุนเพื่อใช้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและระดับสากล ซึ่งเป็นภารกิจของ ก.ล.ต. ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี

          “ความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่ที่จะช่วยให้ ก.ล.ต. เข้าใจความต้องการที่แท้จริง ปัญหาและอุปสรรค และสามารถกำหนดแนวทางเตรียมความพร้อมให้กับ SMEs ที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องการระดมทุนได้เหมาะสมกับความต้องการและความพร้อมของ SMEs ในแต่ละขั้นการพัฒนา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และลดต้นทุนในการระดมทุน” นางสาวรื่นวดี กล่าว

          นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การพัฒนา SMEs ที่มีศักยภาพให้เข้าถึงตลาดทุนถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นการเพิ่มโอกาสให้ SMEs มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ผ่านการระดมทุนในตลาดทุน เพื่อนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ขยายตลาด และขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

          “ตลาดทุนถือเป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาว ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี มีความโปร่งใส มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น สร้างแรงจูงใจให้เกิดความสนใจในการเข้าร่วมลงทุนจากกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งจะเกื้อหนุนให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจ กระตุ้นให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง” นายกอบชัย กล่าว

 


AO09559

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!