หมวดหมู่: กลต.

01 C.Bigขับเคลื่อนตลาดทุน

ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมหารือแนวทางเพื่อขับเคลื่อนตลาดทุน ครั้งที่ 3/2562

      ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมประชุมเพื่อหารือเชิงนโยบายและแนวทางการทำงานร่วมกันรายไตรมาส ประจำปี 2562 เดินหน้าขับเคลื่อนตลาดทุน สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน เชื่อมโยงตลาดทุนในภูมิภาค และยกระดับงานด้านปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ

         นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พร้อมคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมประชุมเพื่อหารือเชิงนโยบายและแนวทางการทำงานร่วมกัน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ สำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีความเห็นสอดคล้องกันในการขับเคลื่อนตลาดทุน โดยมีแนวทางที่จะสนับสนุนให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้ ขณะที่จะมีมาตรการยกระดับการคุ้มครองดูแลผู้ลงทุนสอดคล้องกับความเสี่ยงจากการลงทุน

       นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงการร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เชื่อมโยงตลาดทุนของไทยและกลุ่ม CLMV (ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่จะช่วยให้ตลาดทุนไทยมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังหารือแนวทางในการปรับปรุงกฎเกณฑ์และการยกระดับกระบวนการการปฏิบัติงาน (operation) เพื่อช่วยลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจแก่ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน (stakeholders) ให้สามารถแข่งขันได้และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

     ทั้งนี้ การประชุมเพื่อหารือเชิงนโยบายและแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง ก.ล.ต. และ ตลท. จัดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส ตามนโยบายการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของตลาดทุนไทย เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมร่วมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 รวมถึงสานต่อโครงการต่าง ๆ ที่เป็นข้อตกลงร่วมกันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างรวดเร็ว เช่น โครงการ One-Stop Service ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 และโครงการ One Report ที่จะจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นี้ 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!