หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์ฯ

09327 กคชกคช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2

          การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมกับบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในโครงการอาคารพักอาศัยแปลง A และ D1 โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

          ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีถึงหลักการแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ.2559 - 2567) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 จัดสร้างอาคารพักอาศัย 20,292 หน่วย ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดสร้างอาคารพักอาศัยระยะที่ 1 รวม 334 หน่วย และบรรจุผู้อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้ว โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 เป็นอาคารทันสมัยสูง 28 ชั้น พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน นับว่าเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนดินแดงมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย มีสภาพมั่นคงแข็งแรง สร้างทัศนียภาพในเมืองให้น่าอยู่ ทำให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีสุขภาพดี ทั้งทางจิตใจและร่างกาย อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนดินแดง ทั้งนี้ระหว่างการรื้อถอนอาคารแฟลต 18 – 22 เพื่อก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 การเคหะแห่งชาติได้ลงพื้นที่ติดตามพูดคุย ทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมีการจัดอบรมให้กับชาวชุมชน ผู้นำชุมชน เช่น โครงการรณรงค์สะสางสิ่งของเหลือใช้ (Big Cleaning Day) โครงการอบรมอาสาสมัครแจ้งข่าวอาชญากรรมและยาเสพติดเคหะชุมชนดินแดง โครงการอบรมฝึกอาชีพ โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น

          สำหรับการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของประชาชนในการจัดทำโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคารพักอาศัยแปลง A และแปลง D1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยการประชุมดังกล่าวได้เชิญสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มผู้นำชุมชนบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งผู้อยู่อาศัยโครงการเคหะชุมชนดินแดงในบริเวณพื้นที่จัดทำโครงการฯ สำหรับผลการประชุมจะบรรจุอยู่ในรายงาน EIA เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านอาคารการจัดสรรที่ดิน และบริหารชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก.กทม.) ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) และคาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ภายในต้นปี 2563 นี้

          ส่วนการดำเนินโครงการ ระยะที่ 3 และ 4 รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ 13,746 หน่วย ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง นับเป็นโครงการต้นแบบของการฟื้นฟูเมืองและพัฒนาเมือง ที่อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องชาวชุมชนดินแดง รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นของการนำชุมชนดินแดงไปสู่การเป็น Smart City ต่อไปในอนาคต

 


AO09327

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!