หมวดหมู่: การแพทย์-สธ

01 CFABABO82คลินิก

82 คลินิกทันตกรรมเอกชน ร่วมโครงการบัตรทอง รุกบริการด้านทันตกรรม

     สปสช. ลงพื้นที่ 'คลินิกทันตกรรมไอวอรี่เฮ้า' หน่วยบริการร่วมบัตรทอง บริการด้านทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน เผย 5 เดือน ดูแลรักษาและส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากชาว กทม. ทุกกลุ่มวัยกว่า 1.5 พันราย บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน ทาฟูลออไรด์วานิช และขูดหินปูนในหญิงตั้งครรภ์ อุดฟัน และถอนฟัน เผยปี 62 มีคลินิกทันตกรรมเอกชนร่วมโครงการฯ 82 แห่ง พร้อมเชิญชวนคลินิกทันตกรรมเอกชนทั่ว กทม.เข้าร่วมเพิ่มเติม

      ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้ติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการหน่วยบริการร่วมให้บริการทันตกรรมเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562”  โดยลงพื้นที่ “คลินิกทันตกรรมไอวอรี่เฮ้า” ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในคลินิกทันตกรรมเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ

       ทพ.อรรถพร กล่าวว่า โครงการหน่วยบริการร่วมให้บริการด้านทันตกรรมเป็นหนึ่งใน 4 โครงการเชิงรุกของ สปสช.เขต 13 กทม. เพื่อดูแลชาว กทม.ให้มีสุขภาพที่ดี เป็นที่ทราบกันดีว่าการดูแลสุขภาพในช่องปากและฟันเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่นำมาสู่สุขภาพที่ดี หากเคี้ยวอาหารไม่ได้หรือช่องปากมีปัญหา ร่างกายจะมีปัญหาสุขภาพอื่นตามมาได้ ดังนั้นภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ได้บรรจุบริการด้านทันตกรรมส่งเสริมป้องกันและทันตกรรมรักษาตามช่วงกลุ่มวัยไว้ในชุดสิทธิประโยชน์ เพื่อดูแลประชาชนให้มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี

      ในส่วนเขตกรุงเทพมหานครด้วยมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ทั้งประชากรที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ และประชากรแฝง ประมาณการจำนวนกว่า 10 ล้านคน ประกอบกับจำนวนหน่วยบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลที่มีอยู่อย่างจำกัด สปสช.เขต 13 กทม.จึงได้ขยายบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันไปยังหน่วย บริการ่วมทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีหน่วยบริการร่วมด้านทันตกรรมเพิ่มเติม จำนวน 150 แห่ง โดยเป็นศูนย์การบริการสาธารณสุข กทม.จำนวน 68 แห่ง และคลินิกทันตกรรมเอกชน จำนวน 82 แห่ง

       โดยให้บริการควบคุมและป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันผุในทุกกลุ่มวัย เน้นกลุ่มเด็กปฐมวัยและกลุ่มผู้สูงอายุ อาทิ  ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน พร้อมให้คำแนะนำ เคลือบฟลูออไรด์เจลหรือทาฟลูออไรด์วาร์นิชในกลุ่มเสี่ยงสำหรับเด็ก การเคลือบฟลูออไรด์เจล   หรือทางฟลูออไรด์วาร์นิชเข้มข้นสูงเฉพาะที่สำหรับเด็กอายุ 6-20 ปี เคลือบหลุ่มร่องฟันหลังถาวรซี่ที่ 6,7 และ 4,5 ทาฟูลออไรด์วานิชสำหรับผู้สูงอายุ ขูดหินปูนและทำความสะอาดฟันทั้งปากในหญิงตั้งครรภ์ อุดฟัน และถอนฟัน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

       ทพ.อรรถพร กล่าวว่า สำหรับ 'คลินิกทันตกรรมไอวอรี่เฮ้า'เป็นหนึ่งในคลินิกทันตกรรมเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ กับ สปสช. ให้บริการด้านทันตกรรมกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 สิงหาคม 2562 ได้ให้บริการประชาชนแล้วกว่า 1,500 ราย โดยทางคลินิกทันตกรรมจะเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นับเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมดูแลสุขภาพให้กับประชาชน

       “การมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีย่อมนำมาสู่การมีสุขภาพที่ดี การส่งเสริมและป้องกันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะในเด็กหากฟันผุก็จะเคี้ยวได้ลำบาก กระทบต่อด้านโภชนาการที่มีผลในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ผู้ใหญ่เองก็จะกระทบต่อสุขภาพร่างกายเช่นกัน ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ดังนั้นขอเชิญชวนคลินิกทันตกรรมใน กทม. ร่วมเป็นหน่วยบริการด้านทันตกรรม เพื่อร่วมดูแลให้ประชาชนให้มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว 

      ด้าน นพ.วีระพันธ์ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่พิเศษ นอกจากมีจำนวนประชากรหนาแน่นแล้ว ยังเป็นเมืองที่มีความซับซ้อน การจัดบริการเพื่อให้ชาว กทม.เข้าถึงบริการจึงต้องมีการพัฒนารูปแบบการจัดบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับการดูแลประชากรและวิถีชีวิตของชาว กทม.ได้ ซึ่งความร่วมมือหน่วยบริการร่วมทันตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดบริการที่ สปสช.เขต 13 กทม. ได้พัฒนา เนื่องด้วยจำนวนคลินิกทันตกรรมเอกชนใน กทม.ที่มีอยู่จำนวนมากและกระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ  จึงน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงบริการทันตกรรมด้านส่งเสริมและป้องกัน ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการให้กับชาว กทม.ได้ ขณะเดียวกันยังลดคิวการรอคอยรับบริการทันตกรรมที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ในส่วนของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ยังได้จัดบริการทันตกรรมที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง สามารถช่วยรองรับประชาชนได้ส่วนหนึ่งให้เข้าถึงบริการทันตกรรมด้านส่งเสริมป้องกันเพิ่มขึ้นได้

      ทพ.มณฑล ศักดานุวัฒนกุล ผู้ประกอบการคลินิกทันตกรรมไอวอรี่เฮ้า กล่าวว่า หลังทราบว่า สปสช.มีโครงการนี้จึงได้เข้าร่วม เพราะมองว่าเป็นโอกาสอันดีในการช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการทันตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันได้ เริ่มแรกได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจของคลินิกฯ ทำให้มีประชาชนสิทธิบัตรทองมาลองมารับบริการ และได้ชวนคนในครอบครัวและชุมชนมารับบริการเพิ่ม ทำให้แต่ละวันมีประชาชนสิทธิบัตรทองมารับบริการที่คลินิก 20-50 คนต่อวัน ส่วนการเบิกจ่ายชดเชยก็ไม่เป็นปัญหา ส่วนตัวมองว่าหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นระบบที่ดี ทำให้ประชาชนจากที่ไม่เคยเข้าถึงบริการสามารถบริการสุขภาพที่ดีได้ 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!