WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ท่องเที่ยว

1.AAA A AAATAT

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักกีฬา บุคลากรและผู้สนับสนุนกีฬากอล์ฟอาชีพ ประจำปี 2562

     นาย​พิพัฒน์​ รัช​กิจ​ประการ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวงการ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬา บุคลากร และผู้สนับสนุนกีฬากอล์ฟอาชีพ ประจำปี 2562 โดยมีดร.ปัญญา หาญ​ลำ​ยวง​ รอง​ปลัด​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา, ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมในพิธี​มอบโล่รางวัล ณ โรงภาพยนตร์ สยามภาวลัย ชั้น 6 พารากอน ซีนีเพล็กซ์

      สำหรับ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในงานยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬา บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ให้การสนับสนุนกีฬากอล์ฟ ประจำปี 2562 การกีฬาแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

1. นักกีฬากอล์ฟอาชีพทรงคุณค่า ชาย ได้แก่ คุณบุญชู เรืองกิจ, นักกีฬากอล์ฟอาชีพทรงคุณค่า หญิง ได้แก่ คุณวิรดา โกมุทบุตร

2. นักกีฬากอล์ฟอาชีพดีเด่น ชาย ได้แก่ คุณอติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ , นักกีฬากอล์ฟอาชีพดีเด่น หญิง คุณเอรียา จุฑานุกาล

3. นักกีฬากอล์ฟอาชีพ Rookies ดีเด่น ชาย ได้แก่ คุณสดมภ์ แก้วกาญจนา, นักกีฬากอล์ฟอาชีพ Rookies ดีเด่น หญิง คุณปภังกร ธวัชธนกิจ

4. ผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟดีเด่น ชาย ได้แก่ คุณจิตติศักดิ์ แต้มประเสริฐ , ผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟดีเด่น หญิง ได้แก่ คุณวรัสสุดา พิศุทธิ์สินธุ์

5. ผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟดีเด่น ชาย ได้แก่ คุณป้อมเพชร สารพุทธิ, ผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟดีเด่น หญิง ได้แก่ คุณอารีย์ วงษ์ลือเกียรติ

6. ผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น หน่วยงาน, องค์กร

1. บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

2. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

3.บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

     ภายหลังเสร็จพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักกีฬา บุคลากรและผู้สนับสนุนกีฬากอล์ฟอาชีพ ประจำปี 2562 รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การเสริมสร้าง ศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ ซึ่งมีความเชื่อมโยงในการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยภาพยนต์ เรื่อง "โปรเม อัจฉริยะต้องสร้าง" ซึ่งกำลังฉายไปสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกอยู่ขณะนี้ ได้ตอบโจทย์ สำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ และการต่อยอดความสำเร็จจากกีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่กีฬาอาชีพ และมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคงให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติ และนักกีฬาทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้อย่าง"โปรเม"

      ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจในกีฬาอาชีพให้กับเยาวชน ประชาชน และทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมให้มีนักกีฬาอาชีพมากขึ้น ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา บุคลากร และผู้ให้การ สนับสนุนที่ได้รับรางวัลในงานยกย่องเชิดชูเกียรติครั้งนี้ และขอให้ทุกคนดำรงไว้ซึ่งการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนของ ชาติต่อไป

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1