WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 4การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

      อนุมัติแนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

       มอบหมายให้กรมบัญชีกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการพัฒนาระบบตามแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล โดยให้คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Steering Committee) กำกับติดตามการดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบ

สาระสำคัญ

      กระทรวงการคลังได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Steering Committee) เพื่อกำหนดนโยบายกรอบแนวทางและทิศทางการพัฒนาระบบ New GFMIS Thai พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการดังกล่าวและได้พิจารณากำหนดแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ New GFMIS Thai กับ ระบบ e-LAAS ในแต่ละระบบงาน ดังนี้

 1. ระบบงบประมาณ

1.1 เงินงบประมาณ เป็นเงินประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ผ่านระบบ New GFMIS Thai ทำการเชื่อมโยงข้อมูลให้กับระบบ e-LAAS

1.2 เงินรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ (ผ่าน New GFMIS Thai) เป็นเงินงบประมาณของ อปท. ทำการเชื่อมโยงให้กับระบบ e-LAAS

1.3 เงินรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ (ไม่ผ่าน New GFMIS Thai) และเงินรายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง ทำการเชื่อมโยงข้อมูลให้กับระบบ New GFMIS Thai

การพัฒนาระบบจะกำหนดโครงสร้างรหัส ข้อมูลงบประมาณ ให้สอดคล้องกันทั้งระบบ e-LAAS และระบบ New GFMIS Thai พร้อมทั้งจัดทำระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ อปท.

 1. ระบบรายได้

2.1 เงินรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ (ผ่าน New GFMIS Thai) รับเงินจากการโอนเข้าบัญชีเงินฝากคลังของ อปท. เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ให้กับระบบ e-LAAS

2.2 เงินที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ (ไม่ผ่าน New GFMIS Thai) และเงินที่ อปท. จัดเก็บเอง บันทึกรับเงินผ่านระบบ e-LAAS ทำการเชื่อมโยงข้อมูลให้กับระบบ New GFMIS Thai

การพัฒนาระบบรายได้ของ อปท. จะดำเนินการให้สอดรับนโยบาย National e-Payment

 1. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

3.1 การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ให้ทำการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และบันทึกสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ New GMIS Thai ทำการเชื่อมโยงข้อมูลให้กับระบบ e-LAAS

3.2 การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ และเงินที่ อปท. จัดเก็บเองให้จัดซื้อจัดจ้างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทำการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai

 1. ระบบเบิกจ่าย

4.1 การเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ให้ทำการเบิกจ่ายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่านระบบ New GFMIS Thai เพื่อทำการจ่ายตรงให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน และทำการเชื่อมโยงข้อมูลให้กับระบบ e-LAAS

4.2 การเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนทั่วไป) เบิกจ่ายผ่านระบบ New GFMIS Thai และทำการเชื่อมโยงข้อมูลให้กับระบบ e-LAAS

4.3 การเบิกจ่ายจากเงินที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ และเงินที่ อปท. จัดเก็บเองเบิกจ่ายผ่านระบบ e-LAAS ทำการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-LAAS ให้กับระบบ New GFMIS Thai

               การพัฒนาการเบิกจ่ายให้ทำการจ่ายตรงแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินให้สอดรับนโยบาย Nation e-Payment

 

 1. ระบบสินทรัพย์ถาวร

5.1 บันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรรายตัวของ อปท. ที่มีก่อนการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ New GFMIS Thai และทำการเชื่อมโยงข้อมูลให้กับระบบ e-LAAS

5.2 บันทึกรายการสินทรัพย์ถาวรรายตัวในระบบ New GFMIS Thai และทำการเชื่อมโยงข้อมูลให้กับระบบ e-LAAS

การประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรดำเนินการในระบบ New GFMIS Thai

 1. ระบบบัญชีแยกประเภท

6.1 บันทึกข้อมูลบัญชีของ อปท. ที่มีก่อนการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ New GFMIS Thai ตามรูปแบบที่กำหนดและทำการเชื่อมโยงข้อมูลให้กับระบบ e-LAAS

6.2 บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ New GFMIS Thai ตามรูปแบบที่กำหนดและทำการเชื่อมโยงข้อมูลให้กับระบบ e-LAAS

     ทั้งนี้ ในกรณีที่ระบบ e-LAAS ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้กับระบบ New GFMIS Thai ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 อปท. ต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลโดยตรงในระบบ New GFMIS Thai โดยกระทรวงการคลังจะพัฒนาระบบให้รองรับการบันทึกรายการดังกล่าว

ผลกระทบ

        การดำเนินการการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) คาดว่าจะส่งผลกระทบ ดังนี้

 1. สามารถรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในระบบ New GFMIS Thai
 2. สามารถแสดงผลการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ New GFMIS Thai ที่เป็นปัจจุบัน
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ 2561
 4. กระทรวงการคลังมีข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 5. กระทรวงการคลังมีข้อมูลเพื่อแสดงรายงานฐานะการเงินการคลังของประเทศในภาพรวม

       ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1