WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaagEVเพชรพาณชย

พาณิชย์ มอบรางวัล'เพชรพาณิชย์ 2562' ให้แก่ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และข้าราชการ รวม 15 ราย ในฐานะที่ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์ เนื่องในโอกาสวันพาณิชย์ครบรอบปีที่ 99

       นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ จะมอบรางวัล “เพชรพาณิชย์ 2562” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านเศรษฐกิจ การค้าและการพาณิชย์ รวมถึงผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่กระทรวงพาณิชย์ เป็นปีที่ 10 นับตั้งแต่การมอบรางวัลครั้งแรกในปี 2553 โดยจะมีการมอบรางวัล ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ 20 ส.ค. ซึ่งปีนี้มีกำหนดจัดงานในวันที่ 19 ส.ค.2562 ณ กระทรวงพาณิชย์ และในปีนี้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัลจำนวน 15 ราย จากภาคเอกชนและภาครัฐโดยแบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ประกอบการ 5 ราย สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ราย สาขาข้าราชการ 6 ราย

       สำหรับภาคเอกชนที่ได้รับรางวัลสาขาผู้ประกอบการ 5 ราย ดังนี้ ด้านสินค้าเกษตร ได้แก่ ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ เลขาธิการสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย ด้านสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกรรมการ บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และบริษัท เอทีเคออลไลค์ จำกัด ด้านธุรกิจบริการ ได้แก่ นายสมชนะ กังวารจิตต์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Prompt Design จำกัด ด้านนวัตกรรม ได้แก่ นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ กรรมการนักวิจัย บริษัท บุณยนิตย์วัสดุแพทย์ จำกัด ด้านผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้แก่ นายมานพ แก้วโกย ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ขวัญทุ่งกุลา

       สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 4 ราย ได้แก่ นายมีชัย แต้สุจริยา ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2559 เจ้าของพิพิธภัณฑ์บ้านคำปุน , ผศ.ดร.สุจิตรา ตุลยาเดชานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , น.ส.อนัญญา เค้าโนนกอก ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และนายอุทัย เจียรศิริ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2562 เจ้าของร้านเครื่องถมอุทัย

      สาขาข้าราชการ มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 6 ราย แยกเป็นส่วนกลาง 3 ราย ได้แก่ น.ส.พัทยา เชิงสะอาด ที่ปรึกษาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ น.ส.ฐิติมา งามทวีรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน และนายปิติชัย รัตนนาคะ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และส่วนภูมิภาค 3 ราย ได้แก่ น.ส.จุฬารัตน์ นุ่มนิ่ม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ นายนิยุทธ์ สืบสาย นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร และนายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

      ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลเพชรพาณิชย์ทั้ง 15 ราย จะเข้ารับมอบโล่รางวัลและเข็มกลัดเพชรพาณิชย์จากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 19 ส.ค. ในช่วงการจัดงานครบรอบ 99 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ 2562 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1