WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: กลต.

SECรนวด สวรรณมงคลก.ล.ต. ส่งเสริมหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาสังคม และความยั่งยืน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมไฟลิ่งถึง พ.ค. 2563

    ก.ล.ต. ส่งเสริมการเสนอขายตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond)ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond)และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายจากผู้ออกตราสารหนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการระดมทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืน ทั้งทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคม

     นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ หรือแบบ filing ให้บริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ 3 ประเภทข้างต้น มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการระดมทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืน ทั้งทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม อันเป็นบทบาทหนึ่งของระบบตลาดทุนในการช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

      ก่อนหน้านี้ ก.ล.ต. ได้มีการออกเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ได้เพิ่มเติมข้อกำหนดและการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1