WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม

08059 CPF

 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมมือเครือเจริญโภคภัณฑ์สานต่อโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ประจำปี 2562 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยบริษัทในเครือฯ ได้แก่ ทรู คอร์ปอเรชั่น ซีพีเอฟ ซีพี รีเทลลิงค์ และ ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) สานต่อโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 เชิญชวนประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อให้ชาวไทยได้เข้าไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่าเพื่อนำความสมบูรณ์งดงามมาถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายให้ได้ร่วมชื่นชม จนเกิดความรัก หวงแหน อยากปกป้องรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป พร้อมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า “รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 25 ปีแล้ว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีหลากหลายวิธี ไม่จำกัดเพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง “ภาพถ่าย” จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยสื่อให้คนไทยได้รับรู้ว่า เมืองไทยของเรายังมีทรัพยากรสัตว์ป่า ป่าไม้ และอื่นๆ ที่สำคัญ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์รักษาไว้อย่างที่เรากำลังทำกันอยู่ในปัจจุบัน กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรักในทรัพยากรธรรมชาติ ถ่ายทอดทักษะและความสามารถผ่านภาพถ่าย ส่งต่อสู่ประชาชนทั่วทั้งประเทศได้รับทราบ เมื่อได้เห็นความสวยงามของภาพถ่าย ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็ให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ป่าอนุรักษ์อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งนำไปสู่การส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านั้นไว้ จึงได้ร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ขับเคลื่อนโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 25

นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่าป่ามีคุณ” เป็นโครงการที่มีคุณค่าสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลกที่มุ่งเน้นสู่ความยั่งยืนซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯได้ยึดมั่นเป็นหลักการในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป้าหมายความยั่งยืนครบทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้จึงเชื่อมั่นว่าการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” จะเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นให้คนไทยสนใจในธรรมชาติและเห็นถึงคุณค่าของป่าไม้และสัตว์ป่า โดยในการประกวดปีนี้ ได้เพิ่มรางวัลสำหรับภาพถ่ายที่สื่อถึง “พฤติกรรมสัตว์ป่า” เป็นรางวัลพิเศษสำหรับทั้งระดับบุคคลทั่วไปและระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับละ 1 รางวัล ซึ่ง ดร.อาชว์  เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพ และผู้ริเริ่มโครงการ ได้เสนอให้เป็นรางวัลพิเศษ เพื่อสื่อสารให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศที่จำเพาะเจาะจงของสัตว์แต่ละชนิด การถ่ายทอดพฤติกรรมต่างๆ ของสัตว์ที่แตกต่างกันผ่านภาพถ่าย จะทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในธรรมชาติของสัตว์ป่ามากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะผู้แทนของ บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนสนับสนุนโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ซึ่งเป็นโครงการที่ดีอย่างยิ่งและเห็นผลอย่างมาก สร้างการปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติจากกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆ แพร่ขยายไปยังกลุ่มใหญ่ในสังคม ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะนำภาพถ่ายจากผู้เข้าร่วมแข่งขัน มาตกแต่งภายในร้านกาแฟ Jungle Café ภายใต้แนวคิด “DRINK MORE FOR FOREST” ร้านกาแฟภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความงดงามผ่านภาพถ่าย ส่งมอบของขวัญอันล้ำค่าและเป็นจุดเริ่มต้นของรุ่นลูกรุ่นหลาน ให้เกิดความรู้สึกรัก หวงแหนและรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งสัตว์ป่า ป่าไม้ สืบต่อไป

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู ในฐานะผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรรายเดียวในประเทศ และเป็นผู้นำด้านดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ ได้ดำเนินนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบ 3H’s คือ Heart Health Home ที่เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการประกวดภาพถ่ายฯ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ซึ่งกลุ่มทรู ได้สนับสนุนโดยเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทั้งหมด รวมถึงยังนำศักยภาพความเป็นสื่อมาร่วมผลิตสปอตประชาสัมพันธ์และสปอตโฆษณาชุด Feelingอีก 4 ชุด เพื่อเชิญชวนให้คนไทยมาร่วมกันถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติผ่านภาพถ่ายเข้าประกวด ผ่านช่องทางต่างๆ ของกลุ่มทรู และบริษัทในเครือ ทั้งทางสื่อโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสารมาสร้างสรรค์นวัตกรรมแอปพลิเคชัน True Photo Contest ซึ่งเป็นคลังภาพออนไลน์รวบรวมผลงานที่ชนะการประกวดในโครงการฯ อันทรงคุณค่าที่หาดูได้ยากกว่า 300 ผลงาน ตั้งแต่ปี 2538 – 2561 เพื่อให้คนยุค 5G หัวใจรักธรรมชาติได้ชื่นชมอีกด้วย

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า “ซีพีเอฟให้ความสำคัญ และมีแนวนโยบายที่ชัดเจน โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ความยั่งยืน 3 ด้าน คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอันเป็นต้นทางของแหล่งอาหารอันมั่นคงของมวลมนุษยชาติ บริษัทได้ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักและก่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ในครั้งนี้” นายวุฒิชัย กล่าว 

และในปีนี้โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 25 จึงได้จัดทำวีดิทัศน์ชุดพิเศษ “Feeling” เพื่อแสดงถึงคุณค่าของภาพถ่ายเพียง 1 ภาพ สามารถสร้างจินตนาการเรื่องราวได้มากมาย เสมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมมุ่งหวังให้เกิดจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรสัตว์ป่า ป่าไม้และระบบนิเวศ อันจะเป็นมรดกล้ำค่าที่จะส่งมอบให้แก่คนรุ่นต่อๆ ไป 

สำหรับเกณฑ์การตัดสินการประกวดภาพถ่าย คณะกรรมการจะพิจารณาจากการถ่ายทอดแนวคิด อารมณ์และการสื่อความหมายภายใต้แนวคิด “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบ ตามหลักทัศนศิลป์ ความยาก ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสัตว์ป่า และประเภทป่าไม้ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ

1. ระดับบุคคลทั่วไป  

ภาพประเภทสัตว์ป่าแบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ

-  ภาพนก เช่น นกชนิดต่างๆ เป็ด ไก่ป่า เหยี่ยว นกยาง เป็นต้น

-  ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ช้าง เสือ กวาง ลิง เลียงผา เป็นต้น

-  ภาพสัตว์อื่นๆ เช่น สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ แมลง เป็นต้น

 

หมายเหตุ : ในปีนี้จะมีการพิจารณามอบรางวัลพิเศษให้แก่ภาพ “พฤติกรรมสัตว์ป่า” สื่อให้เห็นถึงการกระทำหรือการแสดงออกของสัตว์ป่าในด้านต่างๆ อาทิ การกินอาหาร การหาคู่ การเลือกคู่ (ผสมพันธุ์) การเลี้ยงลูก การต่อสู้ หรืออื่นๆ ที่แปลก น่าประทับใจ หรือน่าสนใจ

 

ภาพประเภทป่าไม้แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ

-  ภาพ Landscape คือ ภาพธรรมชาติในมุมกว้าง แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์และงดงามของธรรมชาติโดยรวม เช่น ภาพทิวเขา สายหมอก น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าดิบ เป็นต้น

-  ภาพ Macro คือ ภาพธรรมชาติในมุมที่เฉพาะเจาะจง เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงรายละเอียดความงดงามของธรรมชาติ เช่น เห็ด มอส เฟิร์น ดอกไม้ กล้วยไม้ ใบไม้ เป็นต้น

 

2. ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา    

ภาพประเภทสัตว์ป่า(ไม่แบ่งประเภทย่อย)

ภาพประเภทป่าไม้ (ไม่แบ่งประเภทย่อย)

 

หมายเหตุ : ในปีนี้จะมีการพิจารณามอบรางวัลพิเศษให้แก่ภาพ “พฤติกรรมสัตว์ป่า” เพิ่มเติม โดยการตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

 

รางวัลยอดเยี่ยมระดับบุคคลทั่วไป ประเภท “สัตว์ป่า” จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประเภท “ป่าไม้” จะได้รับถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งระดับบุคลทั่วไปและระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา จะได้โล่รางวัล เงินรางวัล และสิทธิท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจสามารถส่งภาพถ่ายที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของสัตว์ป่าและความงดงามสมบูรณ์ของระบบนิเวศ พร้อมสื่อแนวคิดและความหมายของคำว่า “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” โดยเป็นผลงานที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัล ความละเอียดสูงที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,500 pixels ที่ความละเอียด 300 dpi และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ โดยส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2562 สามารถส่งภาพผ่านเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-858-6378 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2579-6666 ต่อ 1641-2

 

AO08059

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1