หมวดหมู่: แรงงาน

1aaaA1 6ขวบทกเดอน

ประกันสังคมพร้อมดูแลบุตรผู้ประกันตนจ่ายสงเคราะห์บุตร 1-6 ขวบ ทุกเดือน

      นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยความพร้อมในการดูแลบุตรผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมว่า จากสภาพเศรษฐกิจ ในปัจจุบันผู้ประกันตนมีภาระในการดูแลบุตร ทำให้เศรษฐกิจในครอบครัวได้รับผลกระทบ ซึ่งจากสภาพดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมได้เล็งเห็นความจำเป็น จึงได้ช่วยเหลือโดยผู้ประกันตนสามารถขอรับสิทธิกรณีคลอดบุตรและสงเคราะห์บุตรได้ โดยสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรได้ถึง 13,000 บาท

     โดยผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และยังได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรอีก 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน กรณีใช้สิทธิผู้ประกันตนฝ่ายชายจะได้รับเฉพาะเงินค่าคลอดบุตร 13,000 บาท เท่านั้น และเงินสงเคราะห์บุตรจากอัตราเหมาจ่าย 600 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน ทั้งนี้ยังได้กำหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์คราวละไม่เกิน 3 คนอีกด้วย

      เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนทั่วประเทศยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรจำนวนมากถึง 1,355,683 ราย โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนเป็นเงิน 883,464,500 บาท จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรและสงเคราะห์บุตรเป็นการช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตน ให้สามารถเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ จึงขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจในการทำงานของสำนักงานประกันสังคมที่ตั้งอยู่บนแนวคิดเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

        ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร. 1506 www.sso.go.th

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!