WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: กลต.

SEC ก.ล.ต.เผย Q1/62 ฟ้องผู้กระทำผิดที่ปฎิเสธจ่ายค่าปรับทางแพ่ง 2.2 พันลบ.

    ก.ล.ต. เผยข้อมูลไตรมาส 1/62 มีการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้บริหาร-บอร์ด กว่า 22 เรื่อง ขณะที่มีการลงทุนทางแพ่งผู้กระทำผิด 8 ราย เป็นเงินค่าปรับกว่า 550 ล้านบาท แต่พบการไม่ยินยอมให้ลงโทษทางแพ่ง 35 ราย เป็นเงินค่าปรับกว่า 2,235 ล้านบาท

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานข้อมูลสถิติรายไตรมาส 1/62 ณ วันที่ 31 มีนาคม 62 พบว่า ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน มี 159 เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้บริหาร /กรรมการ บจ. 22 เรื่อง เรื่องธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 18 เรื่อง การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน 13 เรื่อง โดยมีเรื่องที่ยุติทั้งหมด 135 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 24 เรื่อง

  สำหรับการบังคับใช้กฎหมาย มีการดำเนินการทางบริหาร โดยเพิกถอนความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน 3 ราย มีการเปรียบเทียบปรับ 1 ราย เป็นเงิน 1,135,200 บาท มีการกล่าวโทษ 19 คดี เป็นจำนวนผู้ถูกกล่าวโทษ 5 ราย มีการดำเนินคดีทางแพ่ง ตกลงทำบันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง 2 คดี เป็นจำนวนผู้กระทำผิด 8 ราย เป็นเงินค่าปรับทางแพ่ง 550,228,541 บาท และเงินชดใช้คืนผลประโยชน์จากการกระทำผิด 704,250 บาท ขณะที่ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด 35 ราย เป็นเงินขอให้ศาลสั่งตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง ประกอบด้วย ค่าปรับ / เรียกคืนผล จำนวน 2,235,358,163.33 บาท

  ส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์ในไตรมาส 1/62 มีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 9 บริษัท เสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 1 บริษัท โดยการเสนอขายไอพีโอ เป็นมูลค่า 1,440 ล้านบาท

  ส่วนมูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 621,960 ล้านบาท แบ่งเป็นเสนอขายในประเทศ 566,531.43 ล้านบาท และเสนอขายต่างประเทศ 55,428.73 ล้านบาท ส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีมูลค่าเสนอขาย 868 รุ่น

  สำหรับ ภาพรวมธุรกิจจัดการลงทุน มีกองทุนรวม จำนวน 1,489 กองทุน คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ( NAV) 4,534,726 ล้านบาท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1-4) มีจำนวน 55 กองทุน คิดเป็นมูลค่า NAV 181,177 ล้านบาท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน มี 7 กองทุน คิดเป็นมูลค่า NAV 301,242 ล้านบาท กองทุนส่วนบุคคล มี 6,899 กองทุน คิดเป็นมูลค่า NAV 1,023,874 ล้านบาท และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มี 379 กองทุน คิดเป็นมูลค่า NAV 1,155,636 ล้านบาท

  การทำคำเสนอซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ครอบงำกิจการ ในไตรมาส 1/62 มี มูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ 2,040 ล้านบาท แต่เป็นมูลค่าที่ซื้อขายจริง 1,377 ล้านบาท มีจำนวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ 3 บริษัท ขณะที่การผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ มี 2 กรณี

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย