WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copyขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

 

        เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร รายการเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม

       คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร รายการเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรม (ศย.) เสนอ แล้วมีมติอนุมัติตามความเห็นของสำนักงบประมาณที่เห็นชอบในหลักการให้ ศย. ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่ายบุคลากร รายการเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้วมาดำเนินการต่อไป

       ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ศย. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่ายบุคลากร รายการเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม จำนวน 7,161,846,300 บาท โดยประมาณการค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมเงินเลื่อนขั้นของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมระหว่างปีงบประมาณแล้ว เป็นเงินจำนวน 6,528,160,960 บาท จึงคาดว่าจะมีงบประมาณคงเหลือจำนวน 633,685,340 บาท ซึ่งเพียงพอที่จะนำมาใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพิ่มขึ้น

         ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90