WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GVOการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง

 

         คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย

1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคมพ.ศ. ....

3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม และ ส่งร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้รัฐมนตรีว่า การกระทรวงคมนาคมพิจารณาลงนาม ทั้งนี้ ให้ดำเนินการลงนามเมื่อร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 (การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย แล้วประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาต่อไป และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

 

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

กลุ่มภารกิจด้านการขนส่งปัจจุบัน

(ข) กลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง

1. กรมการขนส่งทางบก

2. กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

3. กรมการขนส่งทางอากาศ

กลุ่มภารกิจด้านการขนส่งที่ขอปรับปรุง

(ข) กลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง

กรมการขนส่งทางบก (คงเดิม)

กรมเจ้าท่า (เปลี่ยนชื่อ)

กรมท่าอากาศยาน (เปลี่ยนชื่อ)

กรมการขนส่งทางราง (ตั้งใหม่)

2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ....

กรมจัดตั้งใหม่

กรมการขนส่งทางราง

การแบ่งส่วนราชการตามร่างกฎกระทรวงฯ

สำนักงานเลขานุการกรม

กองกฎหมาย

กองกำกับกิจการขนส่งทางราง

กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน

(1) สำนักบริหารกลาง

(2) กองจัดระบบการจราจรทางบก

(3) กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร

(4) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร

(5) สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

(6) สำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง

(7) สำนักแผนความปลอดภัย

(8) สำนักแผนงาน

(9) สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค

การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง

สำนักบริหารกลาง (คงเดิม)

กองจัดระบบการจราจรทางบก (คงเดิม)

กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร (คงเดิม)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร (คงเดิม)

สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (คงเดิม)

สำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง (ตัดออก)

สำนักแผนความปลอดภัย (คงเดิม)

สำนักแผนงาน (คงเดิม)

สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค (คงเดิม)

         ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90