WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 1สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 5 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

      สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

 

กฎหมาย

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….

2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(สำนักงานคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)

5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....

6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....

7. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ. ....

 

เศรษฐกิจ- สังคม

8. เรื่อง ขอเสนอให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ

9. เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนและปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงานธนาคารออมสิน พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์

10. เรื่อง โครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง (ควนกุน)

11. เรื่อง โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Advanced Metering Infrastructure : AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่

12. เรื่อง โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) เกาะปันหยี จังหวัดพังงา

13. เรื่อง การดำเนินโครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

14. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

15. เรื่อง แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ ปริมณฑลและในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ

16. เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน

 

ต่างประเทศ

17. เรื่อง ขอความเห็นชอบข้อกำหนดคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม และแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายของคณะทำงานร่วมฯ

18. เรื่อง แผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับ กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2562 – 2564)

 

แต่งตั้ง

19. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)

20. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)

21. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 32/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี

22. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 33/2562 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 5 กุมภาพันธ์ 2562

            ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90