WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV2 copy copyขอความเห็นชอบข้อกำหนดคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

 

      เรื่อง ขอความเห็นชอบข้อกำหนดคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายของคณะทำงานร่วมฯ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อกำหนดคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายไทยของคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ตามที่คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เสนอ

 

สาระสำคัญ

การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสหภาพยุโรปในการต่อต้านการทำประมง IUU โดยจัดตั้งคณะทำงานฝ่ายไทยของคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยมีข้อกำหนดคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน โดยจะไม่มีการลงนามในเอกสารสัญญาบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือดังกล่าว มีประเด็น ดังนี้

            1. ข้อกำหนดคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นการดำเนินความร่วมมือเพื่อต่อต้านการทำประมง IUU และติดตามประเด็นการเจรจาหารือด้าน IUU อย่างเป็นทางการ โดยคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปฯ จะจัดประชุมเจรจาหารือทุกปี ในเวทีระหว่างประเทศขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO)

และองค์กรบริหารจัดการประมงในระดับภูมิภาค (RFMOs) เป็นต้น หารือเกี่ยวกับข้อริเริ่มระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคเพื่อต่อต้านกับการทำประมง IUU และจัดระเบียบ/ร่วมมือในข้อริเริ่มร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการทำประมง IUUและสถานการณ์ที่น่ากังวลในประเทศที่สาม รวมทั้งประสานงานในโครงการพัฒนาต่าง ๆ โดยกำหนดขอบเขตงานหลักของคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรป และ 2) งานความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและระดับโลก

            2. การจัดตั้งคณะทำงานฝ่ายไทยของคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพื่อดำเนินการในเชิงเทคนิคและการปฏิบัติ โดยสหภาพยุโรปได้เสนอแนะให้เป็นคณะทำงานในระดับกรม โดยมีอธิบดีเป็นประธาน และเนื่องจากประเด็นการต่อต้านการทำประมง IUU เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมประมงเป็นหลัก จึงเห็นควรให้อธิบดีกรมประมงเป็นประธานคณะทำงาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน ได้แก่ กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมศุลกากร กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด กรมยุโรป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

      โดยมีผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ กรมประมงเป็นคณะทำงานและเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ กำหนดนโยบายในการเจรจาหารือความร่วมมือกับคณะทำงานของคณะกรรมาธิการยุโรป ในการต่อต้านการทำประมง IUU และประเด็นที่คณะทำงานทั้งสองฝ่ายตกลงหารือร่วมกัน กำกับดูแล ให้ความเห็นชอบ ประสานงาน และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปฯ โดยสามารถแต่งตั้งคณะทำงานย่อย ที่ปรึกษา หรือผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย

            ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90