WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: การเมือง

MOIมหาดไทยมท. เปิด 71 รายชื่อบิ๊กมหาดไทย เตรียมเข้าการรับคัดเลือกตำแหน่งผู้ว่าฯ 14 จังหวัด และ 10 ผู้ตรวจฯ แทนผู้เกษียณปีนี้

      แหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายสุรอรรถ ทองนิรมล ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ลงนามในประกาศ 3 ฉบับ เพื่อดำเนินการคัดเลือกด้วยการประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) ราชการพลเรือนสามัญ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด 14 อัตรา ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 10 อัตรา และตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และรองอธิบดีกรมโยธาธการและผังเมือง อย่างละ 1 อัตรา แทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ ระหว่างวันที่ 16, 17 และ 18 ก.ย. โดยมีผู้เข้ารับคัดเลือก รวม 71 ราย

     ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการได้ออกประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย สายงานบริหารงานปกครอง ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ตรวจราชการ มาแล้วเมื่อปลายเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา

      ล่าสุด กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยรายงานผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการคัดเลือก (เลื่อน) ขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย สายงานบริหารงานปกครอง ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 36 ราย ประกอบด้วย 1.นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม รองอธิบดีกรมที่ดิน 3.นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 4.นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง 5.นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 6.นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 7.นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการปกครอง 8.นายปิยะ วงศ์ลือชา รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9.ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10.นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

       11.นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 12.นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 13.นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 14.นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 15.นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 16.นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 17.นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 18.นายเชาวลิต แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 19.นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 20.นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

      21.นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 22.นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 23.นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 24.นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 25.นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 26.นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 27.นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 28.นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี 29.นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 30.นายลือขัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

      31.นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 32.นายวรพันธุ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 33.นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง 34.นายศิริขัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 35.นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และ 36.นายเอกรัฐ หลีเล็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

       2. ผู้เข้ารับการคัดเลือก (เลื่อน) ขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย สายงานตรวจราชการกระทรวง จำนวน 27 ราย ประกอบด้วย 1.นายกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 2.นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 3.นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 4.นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 5.นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 6.นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 7.นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 8.นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 9.นายสมบุรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 10.นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

       11.นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 12.นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 13.นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 14.นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 15.นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม รองอธิบดีกรมที่ดิน 16.นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 17.นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง 18.นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 19.นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 20.นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการปกครอง

        21.นายปิยะ วงศ์ลือชา รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 22.ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 23.นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 24.นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 25.นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 26.นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ 27.นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

       3. ตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 8 ราย ประกอบด้วย 1.นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2.นายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 3.นาย เมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4.นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 5.นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 6.นายอภิสิทธิ์ วรรณตง ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 7.นายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง และ 8.นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

                        อินโฟเควสท์